Kvalitetsdokument

Overordnet mål for kvalitet i utdanningen ved Fagskolen i Ålesund er at studentene skal opparbeide kunnskap og ferdigheter som holder høyt faglig nivå og som er relevant for arbeidslivet. For å nå dette målet legger Fagskolen i Ålesund til rette for studentenes læring og fagskolen ønsker en praksis som motiverer til innsats. Målet med kvalitetsarbeidet ved skolen er å identifisere og rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten systematisk. Arbeidet med kvaliteten er kunnskapsbasert og skal preges av åpenhet, samhandling, utvikling og forbedring, alt gjennom god og tydelig kommunikasjon.

Fagskolen sitt kvalitetsarbeid er forankret i fagskolens ledelse og fagskolestyret i Møre og Romsdal fylke. Fagskolen involverer ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet. Kvaliteten i utdanningene ved Fagskolen i Ålesund er fundamentert i gjeldende lover og forskrifter. Systemet for kvalitetssikring er fagskolen sitt verktøy for å gjennomføre kvalitetsarbeidet og bidra til at skolen driver et godt og systematisk utviklings- og forbedringsarbeid av utdanningene.

Arbeidet med kvalitet i utdanningene drives kontinuerlig og ledelsen har ansvaret for arbeidet. Skolen har fastsatt kvantitative og kvalitative mål for utdanningen og henter inn relevante data og informasjon for å måle status i arbeidet. Informasjonen deles med ansatte og studenter som også involveres i analyse og kommer med forslag til tiltak for forbedring. Samhandling om arbeidet foregår i skolens ulike fora. Ledelsen ved skolen gjør en overordnet faglig analyse av data, informasjon og funn opp mot mål for utdanningen samt evaluerer forbedringstiltak. Ledelsens vurdering oppsummeres i årsrapporten til fagskolestyret. Ledelsen ved skolen jobber aktivt for å iverksette og gjennomføre tiltak til forbedringer gjennom involvering av ansatte og studenter.

Årsrapporten er skolens årlige rapportering til fagskolestyret om status for kvalitetsarbeidet. Årsrapporten inneholder en presentasjon av resultater i kvalitetsarbeidet overfor styret med ledelsens analyse av innhentet informasjon opp mot igangsatte tiltak. Årsrapporten kommer også med forslag til hvordan utvikle kvaliteten ytterligere basert på funn. Slik er kvalitetsarbeidet i fagskolen systematisk og kontinuerlig.

Fagskolen i Ålesund skal ha en kultur for forbedring, utvikling og medvirkning der ledelse, ansatte og studenter kjenner eierskap til arbeidet. Ledelse, lærere og studenter skal vite hvilke oppgaver og hvilket ansvar de selv har i kvalitetsarbeidet og hvem de skal kontakte ved innspill. Alle skal informeres, aktivt involveres og alle skal bidra i arbeidet.

Fagskolen i Ålesund har et elektronisk system for kvalitetssikring som består blant annet av informasjon om viktige styringsdokumenter, beskrivelse av rutiner (prosedyrer), beskrivelse av prosesser, system for å melde avvik og system for å komme med forbedringsforslag. Alle ansatte, tillitsvalgte studenter og varatillitsvalgte studenter har tilgang til kvalitetssikringssystemet.

Kvalitet i utdanningen

Itslearning logo