Studenthåndbok

 

 

01. Velkommen til skoleåret 2019-20

Fagskolens ledelse, pedagogisk personell og øvrige ansatte ønsker nye og tidligere studenter velkommen til skoleåret som ligger foran oss.

Som student ved Fagskolen håper jeg at du gleder deg til å starte opp denne muligheten til utdanning. Interessen for fagskoleutdanning i Norge er økende. Og fullført utdanning vil gi deg unike muligheter i arbeidsmarkedet i årene som kommer. Arbeidsmarkedet er stramt, men økt egenkompetanse gir unike muligheter i framtiden. Og investere i egen utdanning er aldri bortkastet.

Hvilke forventninger har du til skoleåret som ligger foran deg?

Du skal ha forventninger til et faglig utbytte når du tar et studium ved Fagskolen i Ålesund. Utbyttet er avhengig av innsats fra både deg og det pedagogiske personalet i klasserommet.rektor
Et skoleår vil kreve høy grad av egenmotivasjon, utholdenhet og gode arbeidsvaner fra deg. I tillegg er det viktig å være med på å skape et godt klassemiljø. Trivsel, motivasjon og god kommunikasjon er viktige faktorer for at læring finner sted på en skole.

Et godt miljø skapes ikke av seg selv, og det vedlikeholdes ikke av seg selv. Det skapes og utvikles hver dag. Du og alle andre på skolen må ta ansvaret for å utvikle et godt skolemiljø synliggjort gjennom trivsel, glede og gode læringsmiljø.

Mange av dere som begynner utdannelsen på Fagskolen i Ålesund, har lang og solid erfaring fra arbeidslivet. Disse erfaringene er en betydelig kilde til å sette den nye kunnskapen du tilegner deg ved Fagskolen inn i et riktig perspektiv.

Skolens pedagogiske personell og ansatte vil gjøre sitt beste for å legge forholdene til rette for deg. Og skolens utstyr sammen med det pedagogiske personalets kunnskaper og erfaringer står til rådighet for deg. Men det er du som må bruke disse mulighetene. En avgjørende faktor her blir å finne sin egen måte å lære på. Graden av egenmotivasjon blir utslagsgivende for din skoleprestasjon under studiene på Fagskolen i Ålesund.

Skoleåret vil by på mange utfordringer, men åpner for mange muligheter for resten av ditt liv. All skolegang og utdanning skal til sist øke din reelle kompetanse, og gjøre deg mere kompetent i arbeidslivet. Skolen gir deg mulighetene, men utfordringen er din.

Fagskolen er spesiell i forhold til undervisningsmetoder, vurderingsformer og krav til samarbeid med vårt lokale næringsliv. Men den største utfordringen ligger til deg som student. Ansvaret for egen læring er hovedprinsippet skolen legger opp til. Det gjør at oppstarten ved det å gå på skolen igjen etter år i arbeidslivet, blir en utfordring. Men skolens vil gjøre sitt beste for at så mange som mulig fullfører det utdanningsløpet de har startet på.

Fagskolen er på mange måter i en kraftig utviklingsprosess. Hovedfokus vil være at den nye Fagskolen i enda større grad skal være læringssøkende, næringsorientert og resultatorientert.
Fagskolen er i utvikling både innenfor utdanningens plassering i kunnskapssamfunnet og hvilke formell kompetanse den skal gi. Fagskolen skal være framtidens yrkeshøgskole.
Mesteparten av studentene på fagskolen kommer fra Nordvest- landet. Og så godt som alle går tilbake til det lokale næringslivet med en forbedret grad av utdanning. Og ofte til bedre betalt jobber.

Fagskolen i Ålesund har som hovedmålsetning å utdanne framtidas fagfolk. Fagfolk som er kunnskapsrike, ettertraktede og som innehar god yrkes-etikk.
Dette legger både en utfordring, men også en forpliktelse på deg som student ved Fagskolen det kommende skoleåret.

Lykke til med skoleåret 2019-20

Alf Furland

Rektor

02. Generell informasjon

Studiehåndbokens gyldighet

Studiehåndboken må anses som et styrende dokument for det inneværende studieår så sant det ikke kommer eksterne krav fra myndighetene. I slike tilfeller må skolen og studentene tilpasse seg for å kunne oppfylle nye og gjeldende krav.

Ny forskrift

Det er nå laget en forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling for Fagskolen i Møre og Romsdal. Denne ble vedtatt i fagskolestyret i februar 2017 og ble kunngjort fra samme dato. Det betyr at reglementet må justeres for å tilpasses den nye forskriften. Det som står i forskriften vil bli fjernet fra reglementet. Forskriften er tilgjengelig på denne linken:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-16-194

Kort historikk

Fra 1.august 2004 ble tidligere Møre og Romsdal tekniske fagskole slått sammen med tidligere Ålesund maritime skole. Navnet på den nye sammenslåtte skolen var Ålesund maritime og tekniske fagskole. Våren 2007 skiftet skolen navn til Fagskolen i Ålesund

Utdanningen ved fagskolen i Ålesund er godkjent av NOKUT. I tillegg er den maritime utdanningen godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalitetssikret utdanning

Utdanningen kvalitetssikres gjennom skolens kvalitetssikringssystem (KS).

KS-systemet er et styringsverktøy som spesifiserer ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer for å sikre at undervisningen foregår i henhold til de normative planer, målsettinger i tråd med det læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for den aktuelle utdanning tilsier. Det vil si at skolen har et system som beskriver mål og arbeidsmåter for å nå disse mål, og at det er beskrevet hvordan dette systemet vedlikeholdes, revideres og forbedres.

Kvalitetssystemet involverer alle ansatte og studentene.

Kvalitetspolitikk

Kvalitetsnivået ved Fagskolen i Ålesund (FIALS) måles i forhold til grad av læringsutbyttebeskrivelse. FIALS skal være en god og hyggelig arbeidsplass og en skole som fremmer læring. Kvalitet er en kontinuerlig forbedringsprosess og skapes av hver ansatt med sin kompetanse og gjennomføring av arbeidet. Studentmedvirkning erkjennes som en like viktig faktor for å fremme god kvalitet.

Avvikssystemet

Den kanskje viktigste delen av et KS-system er avvikshåndteringen. Hensikten er å ta systematisk hånd om utilsiktede hendelser, situasjoner eller feil/mangler. Avvikssystemet skal hindre at feil eller mangler gjentar seg, og er derved et system som ivaretar kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Utdanningsplaner

Fagskolen i Ålesund har lagt til grunn Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning (NUTF) og har NOKUT-godkjenning på de tilbudte utdanningene etter Lov om fagskoleutdanning.

Opptakskravet i fagskolen bygger på videregående opplæring innenfor yrkesfagene og tilhørende praksis med fagbrev. Søkere med annen relevant opplæring kan tas inn etter nærmere faglig vurdering.

Den maritime fagskoleutdanningen er i tillegg underlagt internasjonale sertifikatkrav og reguleres gjennom STCW-konvensjonen. Hovedmodellen for den maritime sertifikatutdanningen er to år i fagskolen der STCW-konvensjonen angir minimumskravene til slik opplæring. Opplæringen bygger på STCW-konvensjonen. Læreplanene er i tråd med internasjonale og nasjonale krav til innhold og gjennomføring.

For søkere som ikke har behov for de høyeste maritime sertifikatene, gis det en mulighet for kortere opplæringsløp frem til D4 på nautisk og M4 på skipsteknisk.

Kvalitetsvurdering skal anvendes på alle felt og nivå.

Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

Fagskolen i Ålesund samarbeider med NTNU i Ålesund om laboratorier, bibliotek og undervisningspersonale: I tillegg har vi her på Campus, også kantine og bokhandel som våre studenter kan benytte.

Etter at Regjeringen i 2016 behandlet fagskoleproposisjonen, vil det i 2017 bli flere endringer i retning av å få en smidigere overgang til høyskoler/universitet. Hva som kommer ut av dette vet vi foreløpig ikke. Da gjelder det at hver enkelt må søke og vil bli vurdert individuelt. Det betyr at i tillegg til endt to-årig utdanning på fagskolen, også må kunne dokumentere generell studiekompetanse.

For maritim utdanning er det et nasjonalt samarbeid på undervisning og vurdering.

Opplæringskontoret for maritime fag er koordinator av opplæringsplasser for matros og motormenn så vel som kadettplasser gjennom garantiordningen for kadetter.

Bruk av IKT i undervisningen

I undervisningen benyttes bærbar PC til å notere på og til å utarbeide innleveringskrav. Det er sterkt anbefalt at det benyttes maskiner med operativsystemet Windows av nyere versjon.
Windows OS er valgt fordi næringene i hovedsak benytter Windowsbaserte løsninger. Dette blir da en kunnskap som kan benyttes direkte i den nye jobben. Om noen stiller med andre operativsystem må de kunne håndtere standard Microsoft Office formater av nyeste versjon og eventuelle tekniske problemer må de håndtere selv. Derfor må de bærbare være satt opp med Microsoft Office av siste versjon. Det benyttes trådløs kommunikasjon (wifi) til Internett. Fronter benyttes som LMS (Learning Management System).
Det anbefales skjermstørrelser ikke mindre enn 13" og en oppløsning i høyden på mer enn 800 pcx. I alle klasserom er det nok stikkontakter til lading av batteri for alle. Eventuelle skjøteledninger må ordnes selv.

 

03. Informasjon og viktige dokumenter

Skolen forplikter seg til at studenter som har fått tilbud om opptak ved fagskolen skal få tilgang til informasjon om skolen, studietilbudet og lokale forhold som har betydning for gjennomføring av studiet.

Informasjon til studentene gjennom skoleåret vil legges på Fronter. Studentene har selv ansvar for å holde seg orientert om informasjon som blir gitt.

Alle nye studenter skal ved studiestart få informasjon om:

 • registrering
 • skolestart
 • kurs i bibliotekbruk og skolens IKT-opplegg, derunder bruk av fronter
 • fagskolens forventninger til studentene, medregnet også undervisningsevaluering muligheter for tilrettelegging av undervisning og eksamen ved dokumentert sykdom eller funksjonshemming
 • muligheter for å ta deler av studiet ved andre fagskoler
 • fagskolestyrets rolle
 • studentrådet og de tillitsvalgtes rolle
 • velferdstilbud
 • undervisningsplan
 • fremdriftsplan
 • innleveringsfrister for arbeidsoppgaver/studiekrav
 • eksamenstidspunkt eller eksamensperioder
 • sertifikatkravene for de forskjellige nivå

Her vil studenten finne informasjon om blant annet:

 • Skolen og kontaktpersoner
 • Rådgivningstjeneste
 • Studieavgift
 • Velferd for studentene
 • Studentråd
 • Hybel
 • Utdanningstilbud
 • Søknadsfrister
 • Opptakskrav
 • Skolereglement
 • IKT-reglement
 • Vurdering og dokumentasjon
 • Nasjonal plan for fagskoleutdanning
 • Lov om fagskoleutdanning
 • Bibliotek

Nasjonal plan for fagskoleutdanning innen teknologi og maritime fag

ligger tilgjengelig på skolens kommunikasjonsplattform Fronter. Planen viser de sentralt fastlagte rammene for innhold og struktur av to-årig fagskoleingeniørutdanning. For øvrig ligger alle nasjonalt godkjente planer på: fagskolen.info

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

Alle skoler i Norge er nå nivåmessig plassert i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det er i sin tur utledet av European Qualification Frame (EQF). Dette sikrer at fagskoleutdanningen har samme verdi i alle land, ikke bare i det landet utdanningen ble tatt. I følge Kunnskapsdepartementet er den 2-årige fagskolen plassert i nivå 5.2. Se Kunnskapsdepartementet for mer informasjon.

Utdanningsplaner

Den enkelte fagskole utarbeider detaljerte utdanningsplaner for utdanningen ut fra de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og retningslinjer angitt i Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning. Dette sikrer et nasjonalt faglig nivå slik at den enkelte utdanning fremstår som enhetlig og gjenkjennelig uavhengig av fagskole og at utdanningen holder et høyt internasjonalt nivå.

Fremdriftsplan / periodeplan

Fremdrifts- og arbeids-/periodeplanen angir tidsfrister for studiekravene, anbefalt litteratur og organisering av opplæringen (forelesninger, simulatortrening, veiledning, studiegrupper osv).

Fagskoletilbud dette skoleår

Etter ønske fra NOKUT er beskrivelsene av studieretningene endret. Nå heter det som følger:

 • Studieretning Bygg
 • Studieretning Anlegg
 • Studieretning Automatisering
 • Studieretning Elkraft
 • Studieretning Maskinteknikk

Maritim offisersutdanning:

 • Studieretning Dekksoffiser
 • Studieretning Maskinoffiser

Alle utdanningene er toårige på heltid. Etter endt utdanning oppnås graden Vocational Diploma.

Hjemmeside

Fagskoleutdanningen er presentert på skolens hjemmeside som er under løpende oppdatering, www.fials.no.

På nettsiden inngår informasjon om:

 • Skolen og kontaktpersoner
 • Utdanningstilbud
 • Søknadsfrister
 • Opptakskrav
 • Søke på studieplass via Vigo
 • Aktuelle nyheter
 • Boklister
 • Fagskolens Facebookside Fagskolen i Ålesund på FB

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) onf

Alle fagskolestudenter i Norge kan nå stille med kandidater til det nasjonale fagskolestudentrådet. Denne ble stiftet 27. april i 2012

3.1 Skolerute og romplan

3.1.1 Skolerute

3.1.2 Romplan

Etasje RomNr Formål Ansatte
U etg      
  016-017 El lab  
  018-022 Nautisk lab  
  034 Kontor Lab ing Storøy
1 etg      
  112 Ekspedisjon Furnes
  113 Merkantilt Skjong
  114 Rektor Hanken
  115 Avd Leder Teknisk Nesse
  116 Avd Leder Maritim Otterlei
  119 Møterom  
  120 LØM-fag kontor Selliseth, Bruun, Roald, Tødenes, Akselvoll
  121 Bygg og Anlegg kontor Blindheim, Stenseth, Pilskog
  123 Personalrom  
  124 Grupperom  
  125 Elektro kontor Amundsen, Hauge, Khashabi, Lundanes
  126 Klasserom 1 år Elektro  
  127 Klasserom 2 år Elektro  
  134 Klasserom 1 år Nautisk A  
  135 BIM lab 2 år Bygg og Anlegg  
  136 Klasserom 1 år Bygg og Anlegg  
2 etg      
  211 Nautisk kontor Dyrkorn, Kjerstad, Sæther, Madsen
  212 Nautisk kontor Velashjerdi, Dyb, Flisnes, Jenssen
  213 Klasserom 2 år Bygg og Anlegg  
  214 Klasserom 2 år Nautisk B  
  215 Data lab  
  217 Grupperom  
  219 Skipsteknisk kontor Dybvik, Farstad, Sætren
  220 Maskinteknikk kontor Lid, Ringstad, Leira, Landsverk
  221 Auditorium  
  222 Klasserom 2 år Maskinteknikk  
  226 Klasserom 1 år Skipsteknisk  
  227 Grupperom  
  228 Grupperom  
  229 IT kontor Balseth
  231 Klasserom 1 år Maskinteknikk  
  232 Klasserom 2 år Nautisk A  
  233 Grupperom  
  234 KS leder  
  235 Vaktmester Øhlander
  236 Klasserom 2 år Skipsteknisk  
3 etg      
  311-316 Nav sim  
  332-333 Radio lab  
  334 Klasserom 1 år Nautisk B  

3.2 Skoleskyss

Studenter på teknisk fagskole og andre tertiærutdanninger har ikke rett på fri skoleskyss og henvises til frammr.no for videre informasjon om priser for studenter.

 

3.3 Skoledagens lengde

time Start Slutt
1 08:15 09:00
2 09:00 09:45
3 09:55 10:40
4 10:40 11:25
Lunch 11:25 11:50
5 11:50 12:35
6 12:35 13:20
7 13:30 14:15
8 14:15 15:00

3.4 Studie og stipend

Søknader om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning må gjøres på nettet: www.lanekassen.no

Alle spørsmål om stipend og lån rettes til Lånekassen.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån, til du får den første regningen.

Skolen registrerer ditt fremmøte til lånekassen ved skolestart slik at utbetaling skjer raskest mulig.

Ved skoleavbrudd og langt fravær (over 20 dager pr. halvår) gir skolen melding til Lånekassen.

Støtte som ikke er utbetalt, vil bli stoppet.

3.5 Kantine, bokhandel og bibliotek

Fagskolen har kantine sammen med NTNU. Kantina ligger på grunnplanet i høgskolebygget og uten å skryte må vi si at den er av høg kvalitet, det gjelder både meny og service. I kantina finner du både varmretter og à la carte hver dag i tillegg til brødmat, salater og fast food. Ta turen innom og se at det stemmer. God appetitt!

Husk at kopper og glass ikke må tas ut av kantina.
Bokhandelen
finner du vis-a-vis kantina. Den fører alle pensumbøker, i tillegg til støttelitteratur og et utvalg bøker til fritidslesing. De har også et stort utvalg rekvisita og annet studiemateriell i tillegg til en del gaveartikler og kioskvarer. Ved studiestart har de ekstra lave priser på enkelte aktuelle varer.

Biblioteket
er også felles for fagskolen og NTNU og du finner det i etasjen rett over kantina. På biblioteket kan du:

 • Aktivt søke etter tilleggsinformasjon til forskjellig læringsarbeid
 • Slå opp i leksika, ordbøker, atlas mm.
 • Søke i forskjellige databaser via Internett
 • Lese aviser og tidsskrifter
 • Låne bøker med hjem.

3.6 Bokskap-garderobeskap

Bokskap er plassert i østenden av bygget i 1., 2. og 3. etasje. Fra skolestart kan du leie bokskap for 100,- pr. år., henvend deg i ekspedisjonen for mer info.

3.7 Hybler-leiligheter

Skolen formidler ikke hybler/leiligheter til studenter.Det kan imidlertid henge annonser på skolens oppslagstavle ved skolestart.hybel.png

3.8 Studieavgift

Studieavgiften er 750 kr pr. semester. Den dekker blant annet tilgang til kantine, bibliotek, studentparkering, adgangskort, skolefotografering og tilgang til Internett. Ved manglende innbetaling vil ikke Sluttdokumentasjon bli sendt ut før alt er innbetalt.

3.9 Utskrifter/kopiering

Alle studenter vil få tilgang til flerfunksjonsmaskin (kopimaskin/skriver/skanner) i korridoren i 2.et. Nærmere informasjon om bruken vil bli gitt senere og informasjon om hvordan få tilgang vil også ligge på It's Learning.

3.10 Kompendier

Kompendier oppfattes i denne sammenheng som undervisningsmateriell og inngår i liste over angitt litteratur for opplæringen. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg slikt materiell. Fagskoleutdanningen er inne i en periode med nye læreplaner og nytt fagstoff som ikke er fulgt opp med tilpassede lærebøker. Faglærer kan i samråd med studentene være nødt til å avhjelpe denne mangelen av egnet lærestoff ved å lage tilpasset læremiddel, kompendier, innen enkelte fagområder. Disse kompendiene kommer til erstatning for lærebøker og skal betales av studenten. Nødvendige kompendier i det enkelte fagområde vil fremgå av undervisningsplanen og på liste over anbefalt litteratur.

3.11 Kjøp av læremidler-tilleggslitteratur

Skolen ved faglærer har i enkelte sammenhenger henvendt seg direkte til forlag og andre med hensyn til fellesbestilling av læremidler til studentene for å redusere studentenes utgifter. I slike tilfeller sørger faglærer for at betaling samles inn på forhånd slik at alle utgifter dekkes fullt ut. Regning sendes en kontaktperson i gruppen.

3.12 Parkeringyves guillou car

Parkeringsområdet er på sørsiden av Borgundvegen via Sørneskrysset. Dere får tilgang via bommen med kort etter skolestart.
Parkeringsplassene rundt undervisningsbyggene er reservert ansatte med spesiell parkeringstillatelse.

NB! I området rundt skolen gjelder alminnelige parkeringsbestemmelser (les skiltene og følg dem!).

Vi ber alle om å utnytte parkeringsplassene så fornuftig som mulig, slik at flest mulig får parkert. Vi oppfordrer alle som har mulighet til det om å benytte offentlig kommunikasjon eller ”kameratkjøring”.

Skolen har ikke ansvar for parkerte kjøretøy.

3.13 Skolens åpningstider

Skolen er normalt åpen fra mandag til fredag fra kl. 07:00 – 17:00.

Etter kl. 17:00 må det brukes kort.

Alle studentene vil få parkeringskort med personlig pinkode ved skolestart som også kan brukes til ytterdørene. Åpningstidene vil kunne variere, se fronter for informasjon.

3.14 Røykingrøyking forbudt skilt

Skolen skal være røykfri!

Det er forbudt å røyke i skolens lokaler, inkludert kantine, laboratorier, korridorer og utenfor inngangsdørene.

Røykere henvises til egne røykeområder, der det er satt opp askebegre. Det nærmeste er i nederste enden av svalgang ved inngang vest. Ved inngang øst er all røyking forbudt da der ikke er satt opp askebeger

3.15 Forsikring

Studenter på fagskolen er for tiden ikke forsikret av Møre og Romsdal fylkeskommune.

3.16 Nyttige lenker

 

Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF)

sd
 

 

07. Regler om opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning

KAPITTEL 1 VIRKEOMRÅDE

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning etter Lov 2003-06-20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning og gjelder for alle tilbydere som er
eid av fylkeskommunene. Toårig teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Utdanningen gir høyere kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

KAPITTEL 2 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 2. Et nasjonalt opptakskontor

Det nasjonale opptakskontoret skal organisere og gjennomføre opptak til heltidsstudier ved fylkeskommunale toårige tekniske fagskoler. FFU (Forum
for fylkesutdannings- sjefer) utarbeider retningslinjer for de oppgavene som opptakskontoret skal ha.§ 3. Informasjon
Det nasjonale opptakskontoret skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav,
realkompetansevurdering, sertifikatkrav, skolepenger, klagerett m.m. til søkerne.

§ 4. Søknadsfrist og kunngjøring

Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsfrister for toårige fulltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Det nasjonale opptakskontoret
fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister 5 måneder på forhånd.

§ 5. Opptak

Søknad gjøres elektronisk på Vigo. Dokumentasjonen sendes primærskolen som foretar poengberegning og rangering av søkerne. Poengberegningen
oversendes til det nasjonale opptakskontoret som foretar det endelige opptaket.

§ 6. Realkompetansevurdering

Primærskolen som det søkes til er ansvarlig for realkompetansevurdering av søknader jfr. § 8 b. Jfr. Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den
videregående opplæringa § 4A-3

§ 7. Klage på opptak

Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning § 7 og forvaltningsloven

KAPITTEL 3 OPPTAKSKRAV

§ 8. Fullført videregående opplæring

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående
  kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. søkere som ikke er ferdige med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

§ 9. Spesiell opptakskrav

I tillegg til kravene nevnt under § 8 må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).

§ 10. Søkere med utenlandsk utdanning

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive
  landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk 2-årig teknisk fagskole.
 • Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).

§ 11. Poengberegning og rangering

 • Det generelle grunnlag for opptak § 8, a-c 100 poeng
 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG2/VK 1 og tverrfaglig eksamen
 • Praksis utover det generelle grunnlag for opptak; 1 poeng pr måned
 • Fartstid (tid om bord) 1 poeng pr md
 • Fagprøve med ”bestått meget godt” 25 poeng
 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid; 50 poeng.

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

 Mer info om opptakskrav finnes her: Tekniske fag og Maritime fag

Itslearning logo