Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal

Dette reglementet er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om høyere fagskoleutdanning av 08.06.2018. Reglementet ble først vedtatt 28.04.10, og ble sist endret og vedtatt av Fagskolestyret i Møre og Romsdal 29.11.2018.

I tillegg til dette reglementet gjelder «Forskrift om opptak, eksamen og sensur» (FOR-2017-02-16-194), som inneholder regler for opptak, poengberegning, godkjenning av tidligere bestått utdanning, fritak fra emner, eksamen, klage på eksamen og sanksjoner for brudd på reglene for gjennomføring av eksamen.

Forskriften er tilgjengelig på Lovdata.no og på Møre og Romsdal fylkeskommune sine hjemmeside.

Dette reglementet er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om høyere fagskoleutdanning av 08.06.2018. Reglementet ble først vedtatt 28.04.10, og ble sist endret og vedtatt av Fagskolestyret i Møre og Romsdal 29.11.2018.

I tillegg til dette reglementet gjelder «Forskrift om opptak, eksamen og sensur» (FOR-2017-02-16-194), som inneholder regler for opptak, poengberegning, godkjenning av tidligere bestått utdanning, fritak fra emner, eksamen, klage på eksamen og sanksjoner for brudd på reglene for gjennomføring av eksamen.

Forskriften er tilgjengelig på Lovdata.no og på Møre og Romsdal fylkeskommune sine hjemmeside.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Formål

Studentreglementet har som formål å bidra til en forsvarlig og sikker gjennomføring av studiene ved Fagskolen i Møre og Romsdal, og skal bidra til et godt læringsmiljø med vekt på samarbeid, respekt og medansvar.

§ 1-2 Virkeområde

Dette reglementet gjelder for alle studenter ved Fagskolen i Møre og Romsdal. Med Fagskolen i Møre og Romsdal, menes Fagskolen i Kristiansund og Fagskolen i Ålesund (benevnelsen «fagskolen» brukes om den enkelte skole). Reglementet gjelder også for aktiviteter utenfor skolens område som skjer i regi av fagskolen.

§ 1-3 Generelle bestemmelser

For informasjon om opptak og eksamen henvises det til forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal.

Kapittel 2. Studentenes rettigheter og plikter

§ 2 Studentenes rettigheter og plikter

 1. Studentene ved Fagskolen i Møre og Romsdal har rett til opplæring og vurdering samt dokumentasjon i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 2. Studentene plikter å betale fastsatt semesteravgift innen de satte fristene 1. oktober for høstsemesteret, og 1. mars for vårsemesteret.
 3. Studentene plikter å sette seg inn i aktuelle emne- og studieplaner og studentreglement, samt å være orientert om innholdet i forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal. Fagskolestyret har ansvar for at det tilrettelegges for at studentene kan gjøre seg kjent med slikt materiale.
 4. Studentene plikter å følge fastsatt reglement og prosedyrer, å møte opp til undervisning og veiledning, å delta aktivt i den opplæringen som blir gitt og å delta i de evalueringer og vurderinger som fagskolen gjennomfører.
 5. Både studenter og ansatte plikter å opptre hensynsfullt og høflig. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende adferd vil ikke bli akseptert, og alle parter i skolesamfunnet plikter å forhindre at dette skjer.
 6. Det skal legges vekt på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som er preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom studenter og ansatte ved fagskolen.
 7. Fagskolen i Møre og Romsdal skal ha et rusfritt skolemiljø.
 8. Studentene skal rette seg etter undervisningspersonalets anvisninger med hensyn til bruk av mobiltelefon, pc og annet elektronisk utstyr i undervisningstiden.
 9. Studenten plikter å gi beskjed til fagskolen dersom han/hun ikke har mulighet til å møte til første studiedag. Ved manglende beskjed kan studenten miste tildelt studieplass.
 10. Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning, jf. § 43 i fagskoleloven.

Kapittel 3. Emnevurdering

§ 3-1 Emnevurdering og karakterfastsetting

 1. Det gis normalt én karakter i hvert emne. Et emne består av ett eller flere tema, og faglærerne samarbeider om fastsetting av karakter i emnet på grunnlag av en underveisvurdering og en sluttvurdering, der sluttvurderingen utgjør hovedvekten av karaktergrunnlaget.
 2. Emnekarakteren skal fastsettes på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse i forhold til læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for emnet. Retningslinjene for vurdering fremkommer av de enkelte utdanningenes studieplaner.
 3. Et emne er bestått når:
  1. alle temaene som inngår i det enkelte emnet er bestått,
  2. alle arbeidskravene som skal inngå i arbeidsmappen er gjennomført
  3. og arbeidene tilfredsstiller minimumskravene i læringsutbyttebeskrivelsen (LUB)
 4. Dersom minimumskravene til arbeidskravene ikke er tilfredsstilt, skal studenten gjøres kjent med dette. Studenten skal informeres om hva som må forbedres samt få muligheten til forbedring. Frist for andre forsøk er 10 virkedager fra tilbakemelding er gitt. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad fra studenten.
 5. Dersom en student ikke består enkelte tema i emnet, må temaet tas på nytt før emnekarakter kan fastsettes.
 6. Dersom studentarbeid/vurderingsmappe ikke leveres innen fastsatt frist, regnes dette som ett forsøk. Frist for andre forsøk er 10 virkedager fra første innleveringsfrist. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad fra studenten.
 7. Hovedprosjektet for studenter på fagfelt teknisk som ikke omfattes av STCW konvensjonen gjennomføres etter følgende minimumsplan:
  1. Alle emner og eksamener må være bestått før en kan meldes opp til hovedprosjektet.
  2. Hovedprosjektet er et tverrfaglig prosjekt som består av et skriftlig gruppearbeid, gruppefremføring, individuelt oppsummeringsnotat og individuell muntlig prosjekteksamen.
  3. Det skriftlige arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått. Ved den muntlige eksaminasjonen gis en individuell eksamenskarakter.
 8. LØM-emnet (ledelse, økonomistyring og markedsføring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de fagområdene der det finnes mesterbrevordning.
 9. For fagfelt teknisk som ikke omfattes av STCW konvensjonen, skal det i tillegg til sluttvurdering i alle emner, minst trekkes ut ett emne til eksamen. Eksamenskarakteren i emnet kommer da i tillegg til emnekarakteren. Redskapsemner kan ikke trekkes ut som egne emner, men kan inngå som en integrert del av et grunnlagsemne eller fordypningsemne.
 10. For de maritime utdanningene benyttes det mappekarakter, og eksamen i hvert emne. Det skal både være en underveis- og en selvstendig sluttvurdering i alle emner der STCW-konvensjonen krever det. Det vil på bakgrunn av mappekarakter og eksamenskarakter fastsettes en sluttkarakter. I tillegg til sluttvurdering i emnene norsk kommunikasjon, matematikk og fysikk skal én av disse trekkes ut til eksamen.
 11. Fagskoleutdanningene innen helse- og oppvekstfagene baserer sluttdokumentasjon på kun en eksamen knyttet opp mot hovedprosjektet.
 12. Det gis normalt én karakter i hvert emne. Denne skal fastsettes på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten, og skal gjenspeile studentens kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.

Faglærerne samarbeider om fastsetting av karakter i emnet. Emnekarakteren fremkommer på grunnlag av en underveisvurdering og en sluttvurdering, hvor sluttvurderingen utgjør hovedvekten av karaktergrunnlaget. Det er krav til at emnet må være bestått før en kan meldes opp til eksamen i emnet. Fagskolen i Møre og Romsdal benytter bokstavkarakterer fra A til F. Karakteren A er beste ståkarakter, E er dårligste ståkarakter, og F gis ved stryk. Følgende karakterbeskrivelser gjelder:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Ved vurdering av enkeltfag i enkelte studium benyttes karakterer etter følgende gruppering:
Bestått: karakteren gir uttrykk for tilfredsstillende måloppnåing i faget.
Ikke bestått: karakteren gir uttrykk for svak eller ingen måloppnåing i faget

§ 3-2 Retningslinjer for vurdering og sluttkarakter
Alle tema i et emne må være bestått for å få en sluttkarakter i emnet, jf. § 3-1 punkt 3 i dette reglement.

§ 3-3 Fravær og manglende vurderingsgrunnlag

 1. Dersom en student har mindre enn 80 % oppmøte til det som i studieplanen fastsettes som «obligatorisk undervisning», vil studenten ikke få tilstrekkelig grunnlag for vurdering i det aktuelle emnet.
 2. For obligatoriske kurs som inngår i det maritime utdanningstilbudet må studenten selv overholde reglene for fravær som gjelder for det enkelte kurssted.
 3. Ved manglende vurderingsgrunnlag, kan studenten miste retten til å få gå opp til planlagt eksamen. Vedtak om tap av rett til eksamen blir fattet av rektor etter samråd med undervisningspersonalet.
 4. Studenter som grunnet høyt fravær står i fare for å miste retten til vurdering/eksamen, skal så snart som mulig få varsel om dette slik at studenten har mulighet til forbedre oppmøtet, og beholde sine rettigheter.
 5. Lengre fravær som skyldes sykdom, ulykker eller lignende, og som dokumenteres med sykemelding kan etter skriftlig søknad til rektor gi fritak for tilstedeværelsesplikten.
 6. Skolen plikter å gi skriftlig varsel til studenten ved 15 % fravær. Varselet skal inneholde begrunnelse for fraværet og konsekvenser som følger.
 7. Om studenten overstiger 20 % fravær kan skolen gjøre vedtak om tap av studieplass. Ved vurderingen skal det legges vekt på årsaken til fraværet. Vedtaket kan påklages til den lokale klagenemnda.


Dersom elektroniske fraværsføring benyttes er studenten selv ansvarlig for å følge med på sitt fravær.
Dersom elektronisk fraværsføring ikke benyttes gjelder i tillegg følgende:

Alt fravær som blir dokumentert av faglærerne skal sendes til klassestyrer for godkjenning innen utgangen av måneden fraværet har oppstått. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for studenten som en samlet rapport femte virkedag i hver måned.

 1. Faglærer skal levere alt fravær fra inneværende måned til respektive klassestyrere senest den siste virkedagen i måneden. Fravær som ikke blir levert til klassestyrer innen fristen blir erklært ugyldig og kan ikke benyttes mot studenten.
 2. Dersom en student ønsker å få opplyst om fraværet sitt er skolen pliktig å informere studenten innen fem virkedager om alt fravær studenten har opparbeidet seg innen datoen for forespørselen.
  Alt fravær som ikke blir opplyst til studenten innen fristen blir erklært ugyldig og kan ikke benyttes mot studenten, og studenten kan ikke bli nektet å gå opp til eksamen eller bestå et tema/emne på grunnlag av dette fraværet.


§ 3-4 Deler av utdanning ved annen fagskole

Innpass av beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning gjennomføres i henhold til bestemmelsene i § 2-6 i forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal.

§ 3-5 Krav på vitnemål eller annen dokumentasjon

 1. Studentene har krav på å få dokumentert fullført utdanning gjennom utstedelse av vitnemål, jf. § 19 i fagskoleloven.
 2. Vitnemålet skal dokumentere det overordnede læringsutbyttet til utdanningen og oppnådd kvalifikasjon i henhold til kravene i fagskolelovens § 19.
 3. Alle avsluttende vurderinger og eksamenskarakterer skal fremgå av vitnemålet. Dersom kun deler av utdanningen er fullført, har studenten rett til å få dette som kompetansebevis/karakterutskrift.
 4. Det gis 60 studiepoeng for ett års bestått fagskoleutdanning på heltid, jf. § 17 i fagskoleloven. Ett års fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt ti måneder.
 5. Det er normalt den fagskolen hvor studenten fullfører sitt utdanningsløp som har ansvaret for å utstede vitnemålet. For godkjenning av emner fra ulike fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene.
 6. Fravær føres ikke på vitnemål og kompetansebevis/karakterutskrift.
 7. Sluttdokumentasjon skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de emne- og eksamenskarakterer som er oppnådd.
 8. Tittel, beskrivelse, omfang og vurdering av hovedprosjektet skal også framgå der det inngår i vurderingsgrunnlaget. Dette gjelder ikke maritim utdanning, der krav fra Sjøfartsdirektoratet er førende.

Kapittel 4. Permisjon

§ 4- 1 Rett til permisjon

Studenter som får barn under studiene har rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og for å ha omsorg for barnet. Permisjon blir ikke regnet som fravær. Når permisjonen er over, har studenten rett til å ta opp igjen utdanningen på samme nivå som da permisjonen startet.

Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes til avdelingsleder. Dokumentasjon (legeerklæring) må framlegges.

Reglene i arbeidsmiljøloven § 12-1 - § 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.

Kapittel 5. Brudd på reglementet

§ 5-1 Ikke betalt semesteravgift

Dersom studenten ikke betaler fastsatt semesteravgift innen de frister som er fastsatt av skolen, vil studenten miste sin rett til videre deltakelse i undervisningen og kan ikke gå opp til eksamen.

§ 5-2 Skriftlig advarsel

Dersom en student opptrer på en måte som virker alvorlig forstyrrende for medstudentene eller for virksomheten ellers, kan rektor gi studenten skriftlig advarsel. Skriftlig advarsel kan få følger for studentens rett til undervisning og rett til å ta eksamen, dersom studenten ikke retter seg etter advarselen.

Vedtak kan påklages til den lokale klagenemnda etter kapitel 6 i dette reglementet.

§ 5-3 Bortvisning og utestengning

Bortvisninger og utestengninger gjøres iht. § 25 i fagskoleloven.

Vedtak kan påklages til Nasjonal klagenemd for fagskolen etter kapitel 6 i dette reglementet.

Kapittel 6. Klagebehandling

§ 6-1 Klageinstanser

 1. Den lokale klagenemnda er klageinstans for vedtak fattet av fagskolen etter dette reglementet.
 2. Fagskolestyret er klageinstans i saker som gjelder kvaliteten på undervisningen.
 3. For klage på karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen gjelder § 3-11 og § 3-13 i forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal.
 4. Ved klage på mappevurdering/emnekarakter skal det gjøres ny vurdering av en annen fagskole.
 5. Nasjonal klagenemnd for fagskolen er klageinstans for vedtak som den lokale klagenemnda fatter med hjemmel i fagskoleloven § 24, § 25 og § 27.

§ 6-2 Klagefrist og framgangsmåten ved klage

 1. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen studenten fikk underretning om vedtaket.
 2. Dersom krav om begrunnelse er fremsatt, løper fristen fra det tidspunktet studenten har mottatt slik begrunnelse eller avgjørelse fra skolen, jf. fagskoleloven § 22, fjerde ledd.
 3. Klagen skal være begrunnet, og fremsettes skriftlig for den fagskolen som har fattet vedtaket det klages på.
 4. Klage som er fremsatt etter utløpet av klagefristen skal avvises. Klagen skal likevel behandles når vilkårene i forvaltningsloven § 31 er oppfylt.
 5. Fagskolen skal informere studenten om klageadgang, klagefrist, klageinstans og om fremgangsmåten ved klage og retten til innsyn i saksdokumentene, informasjonen skal gis i vedtaket.
 6. Studenter som ønsker det skal få bistand fra fagskolen til å klage.

§ 6-3 Fagskolens behandling av klage

Når fagskolen mottar en klage, skal studenten informeres om at klagen er mottatt og om videre saksgang.

Fagskolen skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til. Fagskolen kan ta klagen til følge dersom det er rettslig grunnlag for det.

Fagskolen kan ikke endre vedtaket til skade for den som klager. Dersom klagen ikke tas til følge, skal fagskolen sende saken til den lokale klagenemnden med alle sakens dokumenter. I oversendelsen skal fagskolen redegjøre for sin vurdering av klagen og begrunne hvorfor klagen ikke blir tatt til følge. Klager skal ha kopi av oversendelsesbrevet og dokumentene i saken.

Fagskolen skal behandle saken så raskt som mulig.

§ 6-4 Behandling av klager i den lokale klagenemnda

 1. Den lokale klagenemnda treffer avgjørelsen av saken i et møte, der vedtaket blir fattet med alminnelig flertall. For å kunne fatte vedtak må lederen og minst to andre medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 2. Den som har sendt inn klagen skal informeres om tid og sted for møtet og har rett til å delta på møtet.
 3. Klagenemnda har ansvar for at saken er forsvarlig opplyst før det blir gjort endelig vedtak. Klagenemnda kan be fagskolen og den som klager om å fremskaffe flere opplysninger.
 4. Klagenemnda kan stadfeste vedtaket. Dersom klagenemnda tar klagen til følge kan nemnda endre vedtaket eller oppheve det og sende saken tilbake til fagskolen til ny behandling.
 5. Den lokale klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

§ 6-5 Behandling av klager på undervisning og studiekvalitet

Klagen skal være skriftlig og leveres til fagskolen.

Fagskolen skal gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til. På grunnlag av de opplysninger som kommer fram gjennom disse undersøkelsene, skal fagskolen vurdere om klagen gir grunnlag for å iverksette tiltak. Fagskolen skal deretter oversende saken til fagskolestyret vedlagt klagen og sakens dokumenter. I oversendelsesbrevet skal det gjøres rede for fagskolens vurdering av klagen og skolens forslag til tiltak.

Fagskolestyret kan prøve alle sider ved saken og kan pålegge fagskolen å gjennomføre de tiltak som etter fagskolestyrets vurdering er nødvendige for å rette kritikkverdige forhold. Ved denne vurderingen er fagskolestyret ikke bundet av de tiltak som fagskolen har foreslått.

§ 6-6 Behandling av klager i den nasjonale klagenemnda

Den nasjonale klagenemnda er klageinstans for den lokale klagenemndas vedtak om:

 1. Annullering av eksamen eller prøve
 2. Annullering av godskriving og fritak for emner
 3. Vedtak om bortvisning
 4. Vedtak om utestenging

Klagen skal fremsettes for den lokale klagenemnda. Klagen sendes til fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal.

Den lokale klagenemnda skal behandle saken i samsvar med § 6-3 i dette reglementet.

Dersom klagenemnda ikke tar klagen til følge, skal klagen sendes til Nasjonal klagenemnd ved sekretariatet. Sammen med klagen oversendes alle saksdokumentene og møtebok for klagenemndas vurdering av klagen. Klager skal ha kopi av alle.

§ 6-7 Behandling av klager på karakterfastsetting

Ved klage på mappekarakter/sluttkarakter er det bare mulig å klage på sluttvurderingen og ikke på enkeltstående prøver og innleveringer bakover i tid.

Studenten har rett til grunngiving for karakterfastsetting.

Ved ny sensur skal nye sensorer ikke få oppgitt karakteren det klages på.

Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsetting ved klagebehandling etter denne paragraf kan ikke påklages.

§ 6- 8 Habilitet

Ansatt ved fagskolen som er medlem i den lokale klagenemnda er inhabil til å behandle klagesaken i klagenemnda, dersom hun/han i egenskap av ansatt har deltatt ved tilretteleggelsen eller ved avgjørelsen av saken. Regelen gjelder ikke når klagenemnda behandler klage etter § 6-6 i dette reglementet.

For øvrig gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Kapittel 7. Samarbeid med studentorganene

§ 7-1 Studentorganer

Studentene kan opprette egne organer for å fremme sine interesser og synspunktet.
Skolen skal holde nødvendig møtelokale og utstyr.

Studentrepresentantenes utgifter dekkes i rimelig utstrekning.

Fagskolen og studentorganene skal inngå skriftlig avtale om hva det skal samarbeides om og hvordan samarbeidet skal skje, jf. § 14 tredje og fjerde ledd i fagskoleloven.

§ 7-2 Studentrepresentasjon i Fagskolestyret

Studentene skal velge minst én studentrepresentant med personlig varamedlem til Fagskolestyret. Funksjonstid er ett år.

§ 7-3 Studentrepresentasjon i Lokal klagenemnd for fagskolen

Studentene skal velge to studentrepresentanter med personlige varamedlemmer til Lokal klagenemnd for fagskolen. Funksjonstid er ett år.

Valget skal rapporteres til rektor som formidler informasjonen videre til fagskolestyret.

§ 7-4 Informasjonsplikt

Skolen skal informere studentene om reglementer og retningslinjer for studiets gjennomføring og gjøre disse tilgjengelig for studentene.

§ 7-5 Plikt til å gjennomføre evaluering av læringsmiljø og undervisning

Det gjennomføres årlig flere evalueringer som inkluderer studentene. Evalueringene er skolens ansvar, men studentene har rett til å uttale seg om evalueringene og kan komme med forslag til evalueringsmetode, hva som bør inngå i evalueringen o.l.

Resultatene av læringsmiljø- og undervisingsevalueringen skal legges fram for studentorganet.

Studentene skal ha anledning til å uttale seg om tiltak for å følge opp resultatene av undersøkelsene.

Itslearning logo